Wij gebruiken cookies om het winkelen gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.
Verberg deze melding

Winkelmandje

Winkelwagen is Leeg

Kiyoh

Nieuwsbrief

Social Media

Facebook image
Twitter Image

Algemene Verkoopvoorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites van Fridays B.V. (werkende onder de naam CowParade.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing.

 2. Alle overeenkomsten worden aangegaan met de besloten vennootschap Fridays B.V., gevestigd raadhuisstraat 168, 5981 BJ Panningen, Nederland, ingeschreven bij de KvK te Venlo onder nummer 12064957, BTW identificatienummer NL817473154B01, hierna ook te noemen: Fridays.

 3. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, en dergelijke zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen betreffende levertijden, welke steeds globaal opgegeven kunnen worden. Een aanbieding of prijsopgave bindt Fridays niet.

 4. Alle opgaven van prijzen, specificaties, of aanduidingen zijn met zorg gedaan. Fridays kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

 5. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Fridays. Fridays is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.
  Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Fridays, totdat alle bedragen zijn ontvangen die verschuldigd zijn voor de op grond van de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden.AVoor alle vragen, opmerkingen en overige communicatie met Fridays over de door haar via deze website aangeboden zaken dient gebruik gemaakt te worden van het e-mail adres: info@fridays-shop.com
  U kunt zich eveneens schriftelijk wenden tot Fridays B.V. op het hiervoor genoemde adres, onder duidelijke vermelding van uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en zo mogelijk een e-mail adres ( en eventueel ordernummer).

 6. Betalingen voor internetbestellingen dienen vooraf te geschieden d.m.v. een creditcard of alternatieve (internet) betalingsvorm (bijvoorbeeld PayPal, IDeal, etc.). In het te betalen bedrag is inbegrepen: de aanschafprijs van het artikel (incl BTW); verpakkingskosten; de kosten van verzending per gewone post naar het bij de bestelling aangegeven adres.

 7. De verpakking van het bestelde artikel is zodanig, dat Fridays garant staat voor onbeschadigde aflevering. In geval van onjuiste of beschadigde aflevering dient de ontvanger zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Fridays geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de wederpartij de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door wederpartij. Reclames geven aan de klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

 8. Verzending van bestelde artikelen vindt uiterlijk plaats binnen twee weken na betaling, hetgeen een inspanningsverplichting van Fridays is, die in geen geval een recht op schadevergoeding of andere actie voor de klant creëert.

 9. Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te ontbinden en bestelde producten te retourneren. De verzendkosten voor het retourneren van (een deel) van de bestelde producten komen daarbij voor rekening van de klant. Fridays BV het totaal betaalde bedrag van de bestelling retourneren binnen 7 werkdagen. Om van dit recht gebruik te maken kunt u mailen naar info@fridays-shop.com of het Herroepings formulier invullen en opsturen.

 10. Indien een artikel niet meer leverbaar is, wordt het ontvangen bedrag binnen 2 weken teruggestort. Fridays kan niet verplicht worden gesteld het artikel alsnog te leveren.

 11. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op door Fridays geleverde zaken berusten uitsluitend bij Fridays of diens toeleveranciers. Het is de klant niet toegestaan om op de zaken of op de verpakking daarvan aangebrachte aanduidingen omtrent auteursrechten, merken, etc. te verwijderen, te wijzigen of na te maken.

 12. Fridays BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Fridays BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 13. Op de door de klant met Fridays te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit de overeenkomst of enig door Fridays gedaan aanbod zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

Fridays BV - Raadhuisstraat 168, 5981BJ Panningen, Nederland 077-3061504

 

== Extra informatie omtrent uw privacy == 


Fridays B.V. en uw privacy
Fridays B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Fridays B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Fridays B.V. gebruikt uw gegevens om de volgende diensten te kunnen bieden:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het winkelen bij Fridays B.V. zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Als u zich bij Fridays B.V. registreert, bewaren wij uw gegevens op een Secure (=beveiligde) Server. Bij uw registratie slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Fridays B.V. verkoopt uw gegevens niet

Fridays B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Fridays B.V. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw gegevens bij Fridays B.V. raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken: de Secure Socket Layer.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Fridays B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies bevatten informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Fridays B.V. geen cookies ontvangt.

Vragen

Indien u nog vragen mocht hebben over onze Privacy Policy, dan kunt u ons een bericht sturen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

 Additionele informatie: https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/